serwis doctor.one

Warunki współpracy z Doctor.One

§ 1. Definicje

Definicje użyte w Warunkach Współpracy z  oznaczają:
 1. Aplikacja Doctor.One Lekarz lub Aplikacja – aplikacja mobilna „Doctor.One Lekarz”, dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store, za pośrednictwem której Doctor One udziela świadczeń zdrowotnych;
 2. Doctor One – Doctor One Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bieniewicach (05-870) przy ul. Poziomkowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989484, posiadająca numer NIP: 1182246930 oraz kapitał zakładowy w kwocie 5 000 PLN. Doctor One jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – numer księgi rejestrowej: 000000254837;
 3. Pacjent – Pacjent Główny oraz Pacjent Powiązany;
 4. Pacjent Główny – Użytkownik, który za pośrednictwem Aplikacji dokonał zakupu Planu Opieki; status Pacjenta Głównego obowiązuje przez cały okres posiadania aktywnego Planu Opieki;
 5. Pacjent Powiązany – osoba, dla której Pacjent Główny utworzył profil powiązany ze swoim Kontem, w szczególności niepełnoletnia osoba fizyczna lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. Plan Opieki – pakiet usług medycznych świadczonych przez Doctor One na rzecz Pacjenta przy pomocy Specjalisty Doctor One wybranego przez Pacjenta Głównego; szczegółowy zakres usług objętych Planem Opieki jest każdorazowo określany przez Specjalistę Doctor One w Aplikacji. Plan Opieki może obejmować w szczególności usługi takie jak Teleporady, wizyty domowe, wizyty stacjonarne w gabinecie Specjalisty Doctor One;
 7. Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Specjalistów Doctor One przez Doctor One, który dostępny jest pod adresem: https://www.doctor.one/polityka-prywatnosci;
 8. Specjalista Doctor One – osoba wykonująca zawód medyczny, w tym w szczególności lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, dietetyk lub psycholog, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) współpracuje z Doctor One na podstawie Warunków Współpracy z Doctor One, oraz (ii) przynajmniej jeden Pacjent posiada wykupiony u niego Plan Opieki, oraz (iii) udziela w imieniu podmiotu leczniczego Doctor One świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów, którzy posiadają wykupiony aktywny Plan Opieki u tego Specjalisty, na zasadach określonych w tych Warunkach Współpracy. Szczegółowe dane identyfikujące Specjalistę, w tym numer prawa do wykonywania zawodu (o ile Specjalista Doctor One taki posiada) oraz informacje dotyczące prowadzonej praktyki lub działalności gospodarczej, zostaną udostępnione Doctor One przez Specjalistę bezpośrednio w Aplikacji;
 9. Subskrypcja – stała opłata o charakterze cyklicznym, pobierana od Pacjenta Głównego przez Doctor One w odstępach czasowych określonych w Planie Opieki; w ramach tej opłaty Pacjent uzyskuje możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Specjalistę Doctor One w zakresie właściwym dla zakupionego przez Pacjenta Głównego Planu Opieki;
 10. Teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane przez Specjalistę Doctor One za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy użyciu Aplikacji Doctor.One Lekarz;
 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Specjalistą Doctor One a Doctor One wskutek zaakceptowania przez Specjalistę Doctor One tych Warunków Współpracy;
 12. Usługi – usługi medyczne polegające na udzielaniu w imieniu Doctor One świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów w ramach specjalizacji zawodowej Specjalisty Doctor One;
 13. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Doctor One, polegających na udostępnianiu aplikacji Doctor.One Pacjent, dostępnej do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store;
 14. Warunki Współpracy – te warunki współpracy z Doctor One.

§ 2. Podstawowe warunki współpracy

 1. Warunki Współpracy określają zasady, na jakich Specjalista Doctor One będzie świadczyć na rzecz Doctor One Usługi, zlecone Specjaliście Doctor One w związku z prowadzoną przez Doctor One działalnością gospodarczą.
 2. Specjalista Doctor One będzie świadczyć Usługi, począwszy od dnia wskazanego w § 9.2 poniżej.
 3. W zamian za świadczenie Usług Specjalista Doctor One otrzyma Wynagrodzenie płatne na zasadach określonych w § 5 poniżej.
 4. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Specjalista Doctor One ma obowiązek:
  1. opisać szczegółowo zakres udzielanych przez siebie świadczeń, poziomy dostępnych Planów Opieki oraz wysokość Subskrypcji, korzystając w tym celu z funkcjonalności Aplikacji;
  2. wprowadzić w Aplikacji terminy tzw. obchodów – tj. gwarantowanych godzin dostępności dla Pacjentów, w których Specjalista Doctor One będzie udzielać odpowiedzi na zapytania skierowane przez Pacjentów.
  Z zastrzeżeniem § 9.2. poniżej, wykonanie czynności opisanych w § 2.4 jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Specjalistę Doctor One.

§ 3. Oświadczenia i obowiązki Specjalisty Doctor.One

Zakres Usług będzie obejmował w szczególności:
 1. w przypadku Specjalistów Doctor One będących lekarzami – udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów w ramach specjalizacji zawodowej lekarza;
 2. w przypadku Specjalistów Doctor One będących farmaceutami – przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego oraz udzielanie porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w szczególności w zakresie wydania właściwego produktu leczniczego wydawanego bez przepisu lekarza, przekazania informacji dotyczących właściwego stosowania, w tym dawkowania i możliwych interakcji z innymi produktami leczniczymi lub pożywieniem wydawanego produktu, wyrobu lub środka oraz prawidłowego używania wyrobów medycznych; Usługi mogą przy tym być realizowane w ramach kontaktu osobistego z Pacjentami, jak i przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej; Usługi nie obejmują świadczeń składających się na świadczenia opieki farmaceutycznej;
 3. w przypadku Specjalistów Doctor One będących fizjoterapeutami – diagnostyka funkcjonalna, planowanie i prowadzenie fizykoterapii i kinezyterapii, prowadzenie innych zabiegów z zakresu fizjoterapii, opiniowanie lub orzekanie i edukacja w zakresie fizjoterapii oraz udzielanie pomocy fizjoterapeutycznej;
 4. w przypadku Specjalistów Doctor One będących pielęgniarkami lub położnymi – udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów w ramach specjalizacji zawodowej pielęgniarki lub położnej;
 5. w przypadku Specjalistów Doctor One będących dietetykami – udzielanie konsultacji dietetycznych, prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób;
 6. w przypadku Specjalistów Doctor One będących psychologami – diagnoza psychologiczna, opiniowanie lub orzekanie oraz edukacja w zakresie zdrowia psychicznego, psychoterapia, a także udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz Pacjentów w ramach wykonywania zawodu psychologa;
 7. w przypadku Specjalistów Doctor One wykonujących inne zawody medyczne – prowadzenie na rzecz Pacjentów działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikające z procesu leczenia, zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz kwalifikacjami zawodowymi.
Specjalista Doctor One oświadcza, że:
 1. dysponuje wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonywania Usług;
 2. będzie świadczyć Usługi ze szczególną starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności i zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;
 3. będzie świadczyć Usługi osobiście;
 4. we własnym zakresie zapewni sobie stały dostęp do stabilnego połączenia internetowego, które jest niezbędne do świadczenia Usług za pomocą Aplikacji.
Specjalista Doctor One dodatkowo oświadcza, że:
 1. jeżeli jest lekarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą, pielęgniarką lub położną – posiada aktualne prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jeżeli jest dietetykiem – posiada ukończone studia na kierunku dietetyka;
 3. jeżeli jest psychologiem – posiada ukończone studia na kierunku psychologia lub ukończoną szkołę psychoterapii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. jeżeli wykonuje inny niż wymienione powyżej zawód medyczny – posiada wszelkie uprawnienia wymagane do zgodnego z prawem wykonywania tego zawodu medycznego.
Specjalista Doctor One dodatkowo zobowiązuje się, że:
 1. jeżeli jest lekarzem:
  1. będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone Pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej;
  3. przez cały okres wykonywania Umowy będzie posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia;
  4. przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Doctor One w trakcie trwania Umowy;
 2. jeżeli jest farmaceutą:
  1. przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o zawodzie farmaceuty, ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Kodeksu Etyki Aptekarza RP;
  2. przy świadczeniu Usług oraz wprowadzaniu do Aplikacji informacji, o których mowa w § 2.4, będzie przestrzegać przepisów regulujących zasady reklamy aptek;
  3. w ramach świadczenia Usług nie będzie podejmować czynności, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zawodzie farmaceuty mogą być wykonywane wyłącznie w ramach kontaktu osobistego z Pacjentem, w tym w szczególności podejmować czynności składających się na opiekę farmaceutyczną, o której mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy;
 3. jeżeli jest fizjoterapeutą:
  1. będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone Pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, a także norm etycznych wymaganych w zawodzie fizjoterapeuty;
  3. przez cały okres wykonywania Umowy będzie posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia;
  4. przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Doctor One w trakcie trwania Umowy;
 4. jeżeli jest pielęgniarką lub położną:
  1. będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone Pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, oraz Kodeksu Etyki zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP;
  3. przez cały okres wykonywania Umowy będzie posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia;
  4. przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, na każde żądanie Doctor One w trakcie trwania Umowy;
 5. jeżeli jest dietetykiem:
  1. będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone Pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, a także norm etycznych wymaganych w zawodzie dietetyka;
 6. jeżeli jest psychologiem:
  1. będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone Pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, a także norm etycznych wymaganych w zawodzie psychologa;
 7. jeżeli wykonuje inny niż wskazany powyżej zawód medyczny:
  1. będzie prowadzić dokumentację medyczną rzetelnie odzwierciedlającą świadczenia zdrowotne udzielone Pacjentom zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;
  2. przy świadczeniu Usług będzie przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących w Doctor One oraz przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dokumentacji medycznej, a także norm etycznych wymaganych w wykonywanym przez Specjalistę Doctor One zawodzie.

§ 4. Oświadczenia i obowiązki Doctor.One

 1. Doctor One oświadcza, że:
  1. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000254837;
  2. posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych;
  3. będzie współdziałać ze Specjalistą Doctor One przy wykonywaniu Umowy w dobrej wierze;
  4. ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie dokumentacji medycznej Pacjentów, stosując metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.
 2. Doctor One zobowiązuje się, że:
  1. będzie terminowo wypłacać Specjaliście Doctor One Wynagrodzenie;
  2. zapewni Specjaliście Doctor One dostęp do oprogramowania umożliwiającego świadczenie Usług oraz prowadzenie dokumentacji medycznej, a także przekaże informacje niezbędne do korzystania z tego oprogramowania.

§ 5. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie należne Specjaliście Doctor One z tytułu świadczenia Usług jest uzależnione od wartości Subskrypcji opłaconych przez Pacjentów, którzy zapiszą się do Specjalisty Doctor One za pośrednictwem Aplikacji (tj. wskażą Specjalistę Doctor One jako jednego ze swoich specjalistów i zobowiążą się do uiszczania Subskrypcji) w danym miesiącu kalendarzowym („Wynagrodzenie”).
 2. Okresem rozliczeniowym jest okres miesiąca kalendarzowego.
 3. Wynagrodzenie stanowi 87,5% sumy Subskrypcji uiszczonych przez Pacjentów zapisanych do Specjalisty Doctor One na rzecz Doctor One w danym miesiącu kalendarzowym.
 4. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym żaden z Pacjent nie uiści Subskrypcji Specjalista Doctor One nie będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia.
 5. Jeżeli w wyniku uzasadnionej reklamacji Pacjenta uiszczona wcześniej Subskrypcja zostanie zwrócona Pacjentowi, Doctor One potrąci z kolejnego Wynagrodzenia należnego Specjaliście Doctor One kwotę wypłaconego wcześniej Wynagrodzenia z tytułu subskrypcji tego Pacjenta.
 6. Doctor One udostępnia Specjaliście Doctor One informacje o wysokości Wynagrodzenia należnego za poprzedni miesiąc kalendarzowy za pomocą Aplikacji, w terminie do 3. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 7. Jeżeli Specjalista Doctor One zawiera Umowę poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, to kwota Wynagrodzenia obliczona zgodnie z § 5.3. powyżej stanowi kwotę brutto. W takim wypadku Wynagrodzenie, pomniejszone o należne zaliczki z tytułu podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne (jeżeli Doctor One zobowiązany jest do ich pobrania), zostanie wypłacone Specjaliście Doctor One w terminie wskazanym w § 5.10 poniżej.
 8. Jeżeli Specjalista Doctor One zawiera Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej to:
  1. jeżeli Specjalista Doctor One nie jest czynnym podatnikiem VAT – kwota wynagrodzenia obliczona zgodnie § 5.3. stanowi kwotę, która będzie podlegać wypłacie Specjaliście Doctor One na podstawie przesłanego przez niego rachunku;
  2. jeżeli Specjalista Doctor One jest czynnym podatnikiem VAT – kwota Wynagrodzenia stanowi kwotę netto i powinna zostać powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
 9. Specjalista Doctor One przesyła rachunek lub fakturę, o których mowa w § 5.7. – 5.8. powyżej, w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wysokości należnego Wynagrodzenia, na adres: invoices@doctor.one.
 10. Doctor One wypłaca Wynagrodzenie Specjaliście Doctor One w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionego rachunku lub faktury na rachunek bankowy Specjalisty Doctor One wskazany w Aplikacji.

§ 6. Poufność

 1. Niezależnie od zobowiązań związanych z zachowaniem tajemnicy zawodowej, Specjalista Doctor One zobowiązuje się także, że zachowa w poufności wszelkie informacje przekazane przez Doctor One, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niejawny know-how Doctor One. Informacjami Poufnymi są, w szczególności, wszelkie informacje w formie dokumentowej, pisemnej lub dostępne w systemach informatycznych Doctor One dotyczące strategii biznesowej, rynkowej i marketingowej Doctor One, informacje dotyczące rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez Doctor One, jak i wszelkie inne informacje, których nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie może wywołać negatywne konsekwencje gospodarcze, lub wizerunkowe dla Doctor One („Informacje Poufne”).
 2. Informacje Poufne pozostają własnością Doctor One, który może zażądać ich zwrotu lub usunięcia w dowolnym momencie obowiązywania Umowy. Jeżeli Doctor One przekazał Specjaliście Doctor One dokumenty lub nośniki zawierające Informacje Poufne, Specjalista Doctor One zwróci je oraz zniszczy ich kopie, niezależnie od tego czy takie kopie mają postać papierową, czy elektroniczną, w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania i poinformuje o tym Doctor One.
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, obowiązek nieujawniania Informacji Poufnych nie dotyczy podejmowanych przez Specjalistę Doctor One działań na rzecz promocji usług świadczonych przez Doctor One, czyli:
  1. udostępniania pacjentom, innym specjalistom lub lekarzom ulotek, lub broszur informacyjnych, lub innych materiałów promocyjnych otrzymanych od Doctor One;
  2. udzielania pacjentom, innym specjalistom lub lekarzom informacji o działaniu i funkcjonalnościach Aplikacji, lub korzyściach płynących ze współpracy z Doctor One.
 4. Nie będą traktowane jako Informacje Poufne następujące informacje:
  1. informacje jawne z mocy prawa;
  2. informacje dostępne publicznie w momencie ich otrzymania przez Specjalistę Doctor One, albo takie które stały się informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu Specjaliście, jednakże bez naruszenia przez Specjalistę Doctor One lub osoby trzecie ciążących na nich obowiązków poufności;
  3. informacje, które były w posiadaniu Specjalisty Doctor One lub były w dobrej wierze znane Specjaliście Doctor One przed ich ujawnieniem Specjaliście Doctor One przez Doctor One;
  4. informacje, które zgodnie z obowiązującym prawem, prawomocnym orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną muszą być ujawnione – w zakresie tego ujawnienia.
 5. Specjalista Doctor One zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne tylko w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania Usług, w szczególności Specjalista Doctor One nie będzie wykorzystywać, utrwalać, powielać  lub ujawniać osobie trzeciej Informacji Poufnych w celu innym niż realizacją Usług, bez uprzedniej zgody Doctor One wyrażonej w formie pisemnej.
 6. Doctor One zobowiązuje się zapewnić Specjaliście Doctor One szkolenie z zakresu poufności i bezpieczeństwa informacji.

§ 7. Zakaz konkurencji

 1. Celowo wykreślony.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Specjalista Doctor One ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu Umowy uważa się zdarzenie niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, które wystąpiło po dniu podpisania Umowy, i które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich, w tym w szczególności zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, ataki terrorystyczne, epidemia lub pandemia, katastrofy naturalne.

§ 9. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, a Specjalista Doctor One zobowiązany jest do podjęcia działań opisanych w § 2.4. Warunków Współpracy niezwłocznie po jej zawarciu. Specjalista Doctor One rozpocznie jednak świadczenie Usług nie wcześniej niż w dniu zapisania się do Specjalisty Doctor One przez 1. Pacjenta (tj. wykupienia przez Pacjenta u specjalisty Planu Opieki), zaś obowiązek wypłaty przez Doctor One Wynagrodzenia powstanie z zakończeniem 1. miesiąca, w którym pierwszy Pacjent zapisał się do Specjalisty Doctor One.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy (3) miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać pod rygorem nieważności złożone w formie dokumentowej.
 4. Doctor One może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu) w następujących przypadkach:
  1. niezachowanie przez Specjalistę Doctor One należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w tym w szczególności świadczenie Usług w sposób nieprofesjonalny lub niefachowy, nie uwzględniając obowiązujących przepisów prawa, aktualnego stanu wiedzy medycznej oraz zasad etyki; lub
  2. naruszenie obowiązku zachowania poufności określonego w § 6 Warunków Współpracy; lub
  3. niezaakceptowanie Regulaminu Aplikacji Doctor.One Lekarz lub jego aktualizacji;
  4. naruszenie postanowień Regulaminu Aplikacji Doctor.One Lekarz.
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Doctor One zapłaci Specjaliście Doctor One za wszystkie prawidłowo wykonane do momentu upływu okresu wypowiedzenia Usługi. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia Specjalista Doctor One zniszczy lub zwróci Doctor One (wedle wyboru Doctor One) wszystkie kopie Informacji Poufnych i nośniki je zawierające, za wyjątkiem kopii, których zatrzymanie jest niezbędne do spełnienia przez Specjalistę Doctor One obowiązków publicznoprawnych.

§ 10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Specjalisty Doctor One pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest Doctor One. Zasady przetwarzania danych osobowych Specjalistów Doctor One określa Polityka Prywatności.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Specjalista Doctor One może w każdym czasie uzyskać dostęp do treści zaakceptowanych przez niego Warunków Współpracy w Aplikacji – w Gabinecie Lekarza, w sekcji „Pomoc i prawo” w zakładce „Warunki Współpracy”.
 2. Na podstawie Umowy Specjalista Doctor One nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.
 3. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w odpowiednich częściach Warunków Współpracy. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter informacyjny i nie służą do interpretacji Umowy.
 4. Doctor One może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz swoich następców prawnych w dowolnym momencie jej obowiązywania.
 5. Umowa zastępuje wszelkie istniejące dotychczas między Stronami umowy i porozumienia, niezależnie od formy ich zawarcia, w zakresie nią objętym. Jednocześnie, Strony potwierdzają, że nie istnieją między nimi żadne inne, niewyrażone w niniejszej Umowie ustalenia dot. jej przedmiotu.
 6. Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy nie będzie miała wpływu na ważność czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy.
 7. Umowa podlega prawu polskiemu.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową, będą rozwiązywane polubownie w drodze negocjacji. W przypadku gdy negocjacje nie zostaną przeprowadzone lub nie przyniosą spodziewanych rezultatów w terminie 30 dni od dnia pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu sporu, dana Strona ma prawo skierować spór do rozstrzygnięcia do sądu właściwego ze względu na siedzibę Doctor One.
 9. Doctor One zastrzega sobie prawo zmiany Warunków Współpracy z ważnych powodów, takich jak w szczególności:
  1. zmiana przepisów prawa, dotyczących świadczenia Usług objętych Warunkami Współpracy;
  2. wydanie decyzji, postanowień lub orzeczeń organów władzy publicznej, lub sądów, mających wpływ na treść Warunków Współpracy;
  3. inne obiektywne przyczyny, które powodują konieczność lub potrzebę zmiany Warunków Współpracy.
 10. O wszelkich zmianach Warunków Współpracy Doctor One będzie informować Specjalistę Doctor One poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej wskazany przez Specjalistę Doctor One w Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Specjalisty Doctor One o tych zmianach, chyba że Specjalista Doctor One zaakceptuje brzmienie zmienionych Warunków Współpracy wcześniej, w szczególności za pośrednictwem Aplikacji.
 11. Okres wskazany w § 11.10 powyżej może być krótszy w sytuacji, kiedy:
  1. zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany, a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni;
  2. zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni.
 12. Specjalista Doctor One, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany w Warunkach Współpracy, może wypowiedzieć Umowę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ze skutkiem na ostatni dzień przed wejściem w życie wprowadzonych postanowień.
 13. Warunki w tym brzmieniu obowiązują od 16 sierpnia 2023 r. lub od daty zaakceptowania Warunków w tym brzmieniu przez Specjalistę Doctor One – zależnie od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Możesz zmienić ustawienia dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w polityce prywatności.