serwis doctor.one

Polityka prywatności

Definicje

Aby ułatwić Ci zrozumienie i poruszanie się po tym dokumencie, poniżej objaśniliśmy kilka pojęć, którymi najczęściej się posługujemy:
 1. Aplikacja – Aplikacja Doctor.One Pacjent oraz Doctor.One.Lekarz
 2. Aplikacja Doctor.One Lekarz – aplikacja mobilna “Doctor.One Lekarz”, dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store;
 3. Aplikacja Doctor.One Pacjent – aplikacja mobilna “Doctor.One Pacjent”, dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store;
 4. Osoby Polecone – osoby wykonujące zawód medyczny, które zarekomendowano do potencjalnej współpracy z Doctor One za pomocą formularza dostępnego w Serwisie lub których dane uzyskaliśmy z publicznie dostępnych rejestrów lub ewidencjach dotyczących prowadzonej praktyki lekarskiej;
 5. Osoby Zaproszone – osoby, które otrzymują od Specjalisty lub Specjalisty Doctor One za pośrednictwem wiadomości SMS zaproszenie do skorzystania z bezpłatnych funkcjonalności Aplikacji Doctor.One Pacjent;
 6. Pacjenci – osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Specjalistów Doctor One, w szczególności za pośrednictwem Aplikacji;
 7. Polityka – dokument, który właśnie czytasz, czyli Polityka Prywatności Doctor One;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 9. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Doctor One pod adresem https://www.doctor.one.
 10. Specjalista – osoba wykonująca zawód medyczny, w tym w szczególności lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, dietetyk lub psycholog, który jest zarejestrowany w Aplikacji i przy jej pomocy komunikuje się z Użytkownikami, z wyłączeniem Specjalistów Doctor One;
 11. Specjalista Doctor One – osoba wykonująca zawód medyczny, w tym w szczególności lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, dietetyk lub psycholog, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) współpracuje z Doctor One na podstawie Warunków Współpracy z Doctor One, oraz (ii) przynajmniej jeden Pacjent posiada wykupiony u niego Plan Opieki, oraz (iii) udziela w imieniu podmiotu leczniczego Doctor One świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów, którzy posiadają wykupiony aktywny Plan Opieki u tego Specjalisty, na zasadach określonych w Warunkach Współpracy z Doctor One;
 12. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Doctor One, polegających na udostępnianiu aplikacji Doctor.One Pacjent.
Doctor One świadczy usługi za pośrednictwem Aplikacji Doctor.One Lekarz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kim jesteśmy i czyje dane przetwarzamy?

Administratorem danych:
 1. osób odwiedzających i korzystających z Serwisu;
 2. osób, które śledzą profil Doctor One w portalu społecznościowym Facebook oraz wchodzą z nimi w interakcje;
 3. osób, które kontaktują się z Doctor One za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego w Serwisie lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 4. Pacjentów;
 5. kandydatów na pracowników Doctor One;
 6. Specjalistów;
 7. Specjalistów Doctor One;
 8. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Doctor One);
 9. subskrybentów naszego newslettera;
 10. Użytkowników;
 11. Osób Poleconych;
 12. Osób Zaproszonych.
jest Doctor One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bieniewicach (05-870) przy ul. Poziomkowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989484, posiadająca numer NIP: 1182246930 oraz kapitał zakładowy w kwocie 5 000 PLN. Doctor One jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – numer księgi rejestrowej 000000254837 (dalej jako “Doctor One”, “my”, “nasze”, “nas”).
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jędrzej Stępniowski. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Doctor One, prosimy kierować na adres e-mail: iod@doctor.one lub w formie pisemnej na nasz adres do korespondencji: Doctor One Polska Sp. z o.o., CIC Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa,, z dopiskiem “RODO”.

Kiedy i w jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:
 1. przeglądasz Serwis;
 2. śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami na portalach społecznościowych;
 3. kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego w Serwisie lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 4. korzystasz ze świadczeń zdrowotnych, których udzielamy za pośrednictwem naszej Aplikacji Doctor.One Pacjent;
 5. odpowiadasz na oferty pracy w Doctor One;
 6. jako lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, położna lub psycholog, rejestrujesz się w Aplikacji i przy jej pomocy komunikujesz się z Użytkownikami;
 7. współpracujesz z Doctor One na podstawie Warunków Współpracy z Doctor One, oraz  udzielasz w imieniu podmiotu leczniczego Doctor One świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów na zasadach określonych w Warunkach Współpracy z Doctor One;
 8. kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz lub zawierasz z nami umowę w związku ze świadczeniem takich usług;
 9. subskrybujesz nasz newsletter;
 10. korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Doctor One, polegających na udostępnianiu Aplikacji Doctor.One Pacjent.
Pozyskujemy Twoje dane osobowe od osób trzecich, gdy:
 1. otrzymujemy Twoją dokumentację medyczną od podmiotu leczniczego, od którego przejęliśmy zadania w związku zaprzestaniem wykonywania przez niego działalności leczniczej, t.j. Doctor One sp. z o.o.;
 2. inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych przekazują nam Twoją dokumentację medyczną lub dane dotyczące Twojego zdrowia w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych;
 3. otrzymujemy Twoje dane od Twojego opiekuna faktycznego lub prawnego, który rejestruje Cię w Aplikacji Doctor.One Pacjent;
 4. Specjalista lub Specialista Doctor One, wysyła Ci zaproszenie do skorzystania z Aplikacji Doctor.One Pacjent;
 5. otrzymujemy kontakt do Ciebie od naszych pracowników lub współpracowników, w ramach systemu poleceń;
 6. otrzymujemy Twoje dane osobowe od naszego kontrahenta gdy działasz jako jego reprezentant przy zawieraniu umowy z Doctor One lub gdy jesteś osobą kontaktową wskazaną przez naszego kontrahenta w umowie zawartej z Doctor One;
 7. wykonujesz zawód medyczny i Twój pacjent, klient lub inna osoba zarekomenduje Ciebie za pomocą formularza dostępnego w Serwisie do potencjalnej współpracy z Doctor One lub odnajdziemy Twoje dane w publicznie dostępnych rejestrach lub ewidencjach dotyczących prowadzonej przez Ciebie praktyki zawodowej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
 1. osoby odwiedzające i korzystające z Serwisu:
  1. zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Serwisu.
 1. osoby, które śledzą profile Doctor One na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  1. informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Doctor One (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem portali społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ze względu na sposób działania portali społecznościowych, z których korzystamy podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.
 1. osoby, które kontaktują się z Doctor One za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego w naszym Serwisie lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
  1. udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.
 1. Pacjenci:
  1. udzielanie świadczeń o charakterze odpłatnym, za pośrednictwem Aplikacji Doctor.One Pacjent, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ww. ustaw);
  2. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za usługi nabywane od Doctor Onel (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);
  3. przechowywanie dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
  4. zarządzanie jakością udzielanych przez nas świadczeń poprzez badanie poziomu Twojej satysfakcji, za pomocą opinii wystawianych przez Ciebie w Aplikacji Doctor.One Pacjent lub w Serwisie naszemu personelowi medycznemu (art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. ulepszenie Aplikacji oraz usług Doctor One, przy czym w tym celu nie wykorzystujemy danych dotyczących zdrowia  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.)
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielania Ci świadczeń zdrowotnych oraz wywiązania przez nas z prawnego obowiązku przechowywania Twojej dokumentacji medycznej. Wystawienie opinii naszemu personelowi medycznemu jest dobrowolne.
 1. kandydaci na pracowników Doctor One:
  1. przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji i przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2. przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy, po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji.
 1. Specjaliści:
  1. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegających w szczególności na umożliwieniu dostępu do Aplikacji Doctor One.Lekarz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Doctor One w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  3. umożliwienie nam obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak ich podania uniemożliwi Tobie  korzystanie z Aplikacji.
 1. Specjaliści Doctor One:
  1. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegających w szczególności na umożliwieniu dostępu do Aplikacji Doctor One.Lekarz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Doctor One w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  3. wykonanie umowy zawartej pomiędzy Specjalistą Doctor One a Doctor One wskutek zaakceptowania przez Specjalistę Doctor One Warunków Współpracy z Doctor One (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. wypełnienie obowiązków prawnych związanych z prawidłowym rozliczeniem i księgowaniem umowy zawartej wskutek zaakceptowania przez Specjalistę Doctor One Warunków Współpracy z Doctor One, które wynikają m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Doctor One związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, które wynikają w szczególności z przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów dot. prowadzenia dokumentacji medycznej  (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  6. umożliwienie nam obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy z Doctor One.
 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Doctor One):
  1. gdy jesteś bezpośrednio stroną umowy zawieranej z Doctor One: zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz spełnienie przez Doctor One obowiązków prawnych związanych z zawarciem umowy i współpracą (m. in. wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z przepisów prawa podatkowego) (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  2. gdy przy zawieraniu umowy działasz jako reprezentant naszego kontrahenta – osoby prawnej: właściwa identyfikacja drugiej strony jako strony umowy i zawarcie umowy z podmiotem, w imieniu którego działasz (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a Doctor One (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  3. gdy jesteś osobą kontaktową wskazaną przez naszego kontrahenta w umowie: bieżący kontakt dotyczący świadczonych usług i współpracy pomiędzy drugą stroną umowy a Doctor One (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Jeżeli jesteś stroną umowy zawieranej z Doctor One, podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do zawarcia umowy z Doctor One.
 1. subskrybenci naszego newslettera):
  1. informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Doctor One (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. marketing bezpośredni usług Doctor One (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.
 1. Użytkownicy:
  1. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegających w szczególności na umożliwieniu dostępu do Aplikacji Doctor One.Pacjent (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. umożliwienie nam obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. stałe ulepszanie Aplikacji Doctor One.Pacjent (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak ich podania uniemożliwi Tobie  korzystanie z Aplikacji.
 1. Osoby Polecone:
  1. przedstawienie Ci propozycji zatrudnienia lub podjęcia współpracy z Doctor One (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. przechowywanie informacji o złożonym przez Ciebie sprzeciwie wobec przetwarzania Twoich danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przedstawieniu Ci propozycji zatrudnienia lub podjęcia współpracy z Doctor One (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przedstawieniu Ci propozycji zatrudnienia lub podjęcia współpracy z Doctor One.
 1. Osoby Zaproszone:
  1. umożliwienie Twojemu lekarzowi wysłania Ci zaproszenia do skorzystania z Aplikacji Doctor.One Pacjent (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. umożliwienie pobrania Aplikacji Doctor.One Pacjent (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu Ci kontaktu ze Specjalistą lub Specjalistą Doctor One za pośrednictwem Aplikacji Doctor.One Pacjent.
W przypadku:
 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej doctor.one
  1. przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;
 2. osób, które kontaktują się z Doctor One za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego w Serwisie lub innych dostępnych kanałów komunikacji
  1. przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;
 3. Pacjentów
  1. przetwarzamy: dane dotyczące zdrowia, których gromadzenie i przechowywanie w dokumentacji medycznej jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wymagane na podstawie przepisów polskiego prawa określających zakres informacji gromadzonych w dokumentacji medycznej, dane analityczne o źródle pobrania Aplikacji Doctor.One Pacjent, a także dane niezbędne do dokonania i rozliczenia płatności za zakupione usługi;
 4. kandydatów na pracowników Doctor One
  1. przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, których podanie jest obowiązkowe zgodnie z przepisami polskiego prawa lub, które dobrowolnie nam podasz;
 5. Specjalistów
  1. przetwarzamy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu PESEL lub NIP,  zdjęcie, adres gabinetu, informacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (jeśli dotyczy), informacje związane z prowadzoną praktyką takie jak np. numer prawa do wykonywania zawodu, informacje o specjalizacji i posiadanych tytułach naukowych;
 6. Specjalistów Doctor One
  1. przetwarzamy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu PESEL lub NIP,  zdjęcie, adres gabinetu, informacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (jeśli dotyczy), informacje związane z prowadzoną praktyką takie jak np. numer prawa do wykonywania zawodu, informacje o specjalizacji i posiadanych tytułach naukowych;
 7. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Doctor One)
  1. przetwarzamy: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu, a w przypadku partnerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – także numer NIP;
 8. subskrybentów naszego newslettera
  1. przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail.
 9. Użytkowników:
  1. przetwarzamy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zdrowia, których gromadzenie i przechowywanie w Aplikacji jest niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dane analityczne o źródle pobrania Aplikacji Doctor.One Pacjent
 10. Osób Poleconych:
  1. przetwarzamy: imię i nazwisko, informacje o specjalizacji i miejscu udzielania świadczeń, adres email, numer telefonu.
 11. Osób Zaproszonych:
  1. przetwarzamy: numer telefonu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:
 1. osoby odwiedzające i korzystające z Serwisu:
  1. informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa;
  2. informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji PLIKI COOKIES Polityki.
 2. osoby, które śledzą profile Doctor One na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  1. dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
 3. osoby, które kontaktują się z Doctor One za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego w Serwisie lub i innych dostępnych kanałów komunikacji:
  1. dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
  2. dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 4. Pacjenci:
  1. dane osobowe zgromadzone w Twojej dokumentacji medycznej, w tym Twoje opinie na temat udzielonych świadczeń, przechowujemy zgodnie z zasadami określającymi okres przechowywania dokumentacji medycznej, które wskazane zostały w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem płatności za zakupione usługi przetwarzamy przez określony w przepisach polskiego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej.
 5. kandydaci na pracowników Doctor One:
  1. jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kiedy zaaplikujesz o pracę w Doctor One;
  2. jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.
 6. Specjaliści:
  1. informacje wprowadzone przez Ciebie do Aplikacji Doctor.One Pacjent przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie konta.
 7. Specjaliści Doctor.One:
  1. przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres trwania umowy, a po jej zakończeniu: (i) w odniesieniu do danych związanych z prawidłowym rozliczeniem i księgowaniem Umowy – przez określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej; (ii) w odniesieniu do danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej – przez określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.
 8. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Doctor One):
  1. przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres wykonywania umowy zawartej bezpośrednio z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz lub, dla którego jesteś osobą kontaktową, a po zakończeniu jej wykonywania, dodatkowo przez określony w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej.
 9. subskrybenci naszego newslettera:
  1. dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.
 10. Użytkownicy:
  1. informacje wprowadzone przez Ciebie do Aplikacji Doctor.One Pacjent przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie konta.
 11. Osoby Polecone:
  1. informacje niezbędne do przedstawienia Ci propozycji zatrudnienia lub podjęcia współpracy z Doctor One przetwarzamy do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  2. informację o złożonym przez Ciebie sprzeciwie przetwarzamy przez okres 5 lat.
 12. Osoby Zaproszone:
  1. informacje niezbędne do zaproszenia Cię do skorzystania z Aplikacji Doctor.One Pacjent przetwarzamy do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
 1. osoby odwiedzające i korzystające z Serwisu; Użytkownicy Aplikacji:
  1. dostawca usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym, t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia Serwisu lub utrzymywania Aplikacji oraz analizowania statystyk jej użytkowania;
  3. doradcy prawni i konsultanci obsługujący Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 2. osoby, które śledzą profile Doctor One na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje:
  1. dostawca usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym, t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. operatorzy portali społecznościowych;
  3. podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszych profili na portalach społecznościowych;
  4. dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach społecznościowych;
  5. doradcy prawni i konsultanci obsługujący Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 3. osoby, które kontaktują się z Doctor One za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego w naszym Serwisie lub i innych dostępnych kanałów komunikacji:
  1. dostawca usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym, t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. operatorzy poczty elektronicznej;
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i Serwisu;
  5. doradcy prawni i konsultanci obsługujący Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 4. Pacjenci:
  1. dostawca Aplikacji Doctor.One Pacjent oraz usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. podmioty, którym przysługuje prawo dostępu do dokumentacji medycznej na mocy przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  3. nasi podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane w proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dostawcy usług z zakresu diagnostyki medycznej, szpitale lub zespoły ratownictwa medycznego;
  4. dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia i utrzymania Aplikacji i Serwisu oraz analizowania statystyk ich użytkowania;
  5. operatorzy płatności – w zakresie informacji związanych z płatnością za usługi zakupione od Doctor One;
  6. doradcy prawni i konsultanci obsługujący Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 5. kandydaci na pracowników Doctor One:
  1. dostawcy usług z zakresu zarządzania procesem rekrutacyjnym i/lub podmiotem leczniczym, w tym Doctor One sp. z o.o.;
  2. dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
  3. doradcy prawni i konsultanci obsługujący Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 6. Specjaliści:
  1. dostawca Aplikacji Doctor.One Lekarz oraz usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. podmioty, które świadczą na rzecz Doctor One usługi wsparcia biznesu (np. usługi IT);
  3. doradcy prawni i konsultanci obsługujący Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 7. Specjaliści Doctor.One:
  1. członkowie personelu Doctor One zaangażowani w realizację Umowy,
  2. podmioty, które świadczą na rzecz Doctor One usługi wsparcia biznesu (np. księgowość, usługi prawne i doradcze, usługi IT).
 8. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Doctor One, lekarze):
  1. dostawca usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym, t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Doctor One;
  3. dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej Doctor One;
  4. doradcy prawni i konsultanci obsługujący Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 9. subskrybenci naszego newslettera:
  1. dostawca usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym, t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.
 10. Użytkownicy:
  1. dostawca Aplikacji Doctor.One Pacjent oraz usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. podmioty, które świadczą na rzecz Doctor One usługi wsparcia biznesu (np. usługi IT).
  3. doradcy prawni i konsultanci obsługujący Doctor One w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 11. Osoby Polecone:
  1. dostawca usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym, t.j. Doctor One sp. z o.o.;
  2. dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy w celu obsługi formularza kontaktowego w Serwisie lub Aplikacji Doctor.One Lekarz oraz baz danych, w których gromadzimy dane Lekarzy.
 12. Osoby Zaproszone:
  1. dostawca usług z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym, t.j. Doctor one sp. z o.o.;
  2. dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy w celu obsługi bramki SMS oraz baz danych, w których gromadzimy dane kontaktowe.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza europejski obszar gospodarczy)

Ponieważ korzystamy z usług Google Operations Ireland Limited (Google Workspace) oraz Strikingly, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania
W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.
 1. usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania
Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.
Pamiętaj jednak, że Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług medycznych, przetwarzane w ramach Twojej dokumentacji medycznej, musimy przechowywać przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania usunięcia danych.
 1. przenoszenia danych
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Doctor One (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@doctor.one lub w formie pisemnej na nasz adres do korespondencji: Doctor One Polska Sp. z o.o., CIC Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, z dopiskiem “RODO”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Narzędzia analityczne i marketingowe

My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi wraz ze wskazaniem naszej platformy (Serwis lub Aplikacja), w której z nich korzystamy. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.
google ads
W Serwisie korzystamy z Google Ads. Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii informacyjnych i marketingowych realizowanych przez Doctor One, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych komunikatów osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi znajdziesz tutaj.
google analytics
W Serwisie oraz w Aplikacji korzystamy z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu i Aplikacji oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu i Aplikacji. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.
hotjar
W Serwisie korzystamy z Hotjar. Jest to narzędzie pozwalające monitorować ruch użytkowników na stronie internetowej: tworzyć na tej podstawie mapę kliknięć oraz analizować ścieżkę, po której poruszają się użytkownicy. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

Media społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Doctor One na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższymi linkami:

Pliki cookies

W Serwisie korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).
Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:
 1. pliki niezbędne i funkcjonalne, których stosowanie jest wymagane dla prawidłowego działania naszego Serwisu;
 2. pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się w Serwisie za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych.
Tabela poniżej opisuje szczegółowo statystyczne i analityczne pliki cookies, które wykorzystujemy w Serwisie:
Rodzaj i cel
Nazwa
Czas przechowywania
Niezbędne - Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
CookieLawInfoConsent
czas trwania sesji w przeglądarce
Niezbędne - Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
cookielawinfo-checkbox -advertisement
cookielawinfo-checkbox -advertisement
Niezbędne — Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
cookielawinfo-checkbox -analytics
1 rok
Niezbędne — Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
cookielawinfo-checkbox -functional
1 rok
Niezbędne — Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
cookielawinfo-checkbox -necessary
1 rok
Niezbędne — Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
cookielawinfo-checkbox -others
1 rok
Niezbędne — Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
cookielawinfo-checkbox -performance
1 rok
Niezbędne — Są to pliki cookies konieczne do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
viewed_cookie_policy
1 rok
Funkcjonalne — Są to pliki cookies, które pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie zawartości Serwisu na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
__cf_bm
30 minut
_ga
1 rok
_ga_EXFDE36M6F
2 lata
_ga_ZZFXHF5W86
2 lata
Pozostałe — Są to pliki cookies nieprzypisane do żadnej z powyższych kategorii.
crisp-clientsession8cde 357e-47a6-48be-9795 -525769b936b3
6 miesięcy
Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszym Serwisem, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:
Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Polityki mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane w naszym Serwisie i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.
Polityka w tym brzmieniu obowiązuje od 1 sierpnia 2023 roku.
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Możesz zmienić ustawienia dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w polityce prywatności.