Regulamin aplikacji i serwisu doctor.one

Regulamin aplikacji Doctor.One Pacjent

część 1. postanowienia ogólne

§ 1. Definicje i postanowienia wstępne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Doctor One usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji i Serwisu oraz podstawowe zasady udzielania Pacjentom świadczeń zdrowotnych przez Doctor One.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 1. Plan Opieki – pakiet usług medycznych świadczonych przez Doctor One na rzecz Pacjenta przy pomocy Specjalisty Doctor One wybranego przez Pacjenta Głównego, w zamian za Subskrypcję; szczegółowy zakres usług objętych Planem Opieki jest każdorazowo widoczny przed zakupem Planu Opieki w Aplikacji. Plan Opieki może obejmować w szczególności usługi takie jak Teleporady, wizyty domowe, wizyty stacjonarne w gabinecie Specjalisty Doctor One;
 2. Aplikacja Doctor.One Pacjent lub Aplikacja – aplikacja mobilna “Doctor.One Pacjent”, dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store, za pośrednictwem której Doctor One świadczy usługi opisane w Regulaminie;
 3. Cennik – w naszej Aplikacji nie występuje klasyczny cennik w formie jednego dokumentu, ze względu na dużą liczbę Specjalistów Doctor One, którzy świadczą Pacjentom usługi w imieniu Doctor One i samodzielnie ustalają cenę świadczonych przez siebie usług. Korzystając z określonych funkcjonalności Aplikacji przed zamówieniem określonej usługi, Pacjent jest informowany o jej dokładnym koszcie. Cennikiem w związku z powyższym jest każda informacja zawierająca wskazanie cen usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji;
 4. Doctor One – Doctor One Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bieniewicach (05-870) przy ul. Poziomkowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989484, posiadająca numer NIP: 1182246930 oraz kapitał zakładowy w kwocie 5 000 PLN. Doctor One jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – numer księgi rejestrowej: 000000254837;
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (numerem telefonu lub mailem) oraz zabezpieczony hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w Aplikacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
 6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Doctor One, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem i Aplikacją oraz treści promujących zdrowie;
 7. Pacjent – Pacjent Główny oraz Pacjent Powiązany;
 8. Pacjent Główny – Użytkownik, który za pośrednictwem Aplikacji dokonał zakupu Planu Opieki; status Pacjenta Głównego obowiązuje przez cały okres posiadania aktywnego Planu Opieki;
 9. Pacjent Powiązany – osoba, dla której Pacjent Główny utworzył profil powiązany ze swoim Kontem, w szczególności niepełnoletnia osoba fizyczna lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;
 10. Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Pacjentów przez Doctor One, który dostępny jest pod adresem: https://www.doctor.one/polityka-prywatnosci;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji Doctor.One Pacjent i Serwisu Doctor One; Użytkownik może swobodnie zapoznać się z Regulaminem, po pobraniu Aplikacji za pośrednictwem sklepu internetowego Apple App Store lub Google Play oraz na stronie internetowej: https://www.doctor.one/regulamin-dla-pacjenta;
 12. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Doctor One pod adresem https://www.doctor.one;
 13. Specjalista – osoba wykonująca zawód medyczny, w tym w szczególności lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, dietetyk lub psycholog, który jest zarejestrowany w Aplikacji i przy jej pomocy komunikuje się z Użytkownikami, z wyłączeniem Specjalistów Doctor One;
 14. Specjalista Doctor One – osoba wykonująca zawód medyczny, w tym w szczególności lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, dietetyk lub psycholog, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) współpracuje z Doctor One na podstawie Warunków Współpracy z Doctor One, oraz (ii) przynajmniej jeden Pacjent posiada wykupiony u niego Plan Opieki, oraz (iii) udziela w imieniu podmiotu leczniczego Doctor One świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów, którzy posiadają wykupiony aktywny Plan Opieki u tego Specjalisty;
 15. Subskrypcja – stała opłata o charakterze planowym, pobierana od Pacjenta Głównego zgodnie z Cennikiem i w odstępach czasowych określonych w Planie Opieki; w ramach tej opłaty Pacjent uzyskuje możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Specjalistów Doctor One w zakresie właściwym dla zakupionego przez Pacjenta Głównego Planu Opieki i na zasadach określonych w Regulaminie;
 16. Teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane Pacjentowi przez Specjalistę Doctor One za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy użyciu Aplikacji;
 17. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Doctor One a Użytkownikiem (w tym Pacjentem Głównym) o świadczenie przez Doctor One wybranych przez Użytkownika (w tym Pacjenta Głównego) usług, świadczonych drogą elektroniczną;
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta;
 19. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Doctor One, polegających na udostępnianiu Aplikacji Doctor.One Pacjent i Serwisu;
 20. Załącznik nr 1 – Wzory upoważnień do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Użytkownika, do dostępu do dokumentacji medycznej Użytkownika oraz do odbioru recept i zleceń na wyroby medyczne w imieniu Użytkownika;
 21. Załącznik nr 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 22. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Doctor One świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na udostępnianiu Aplikacji i Serwisu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet. Doctor One udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów za pośrednictwem Aplikacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Usługi świadczone przez Doctor One za pomocą aplikacji Doctor.One Pacjent

Doctor One świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji następujące usługi na rzecz Użytkowników:
 1. założenie Konta;
 2. umożliwienie i ułatwienie komunikowania się ze Specjalistami, w tym za pomocą wiadomości tekstowych, przesyłania plików, obrazów i filmów oraz wiadomości głosowych;
 3. przechowywanie w formie elektronicznej dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia Użytkownika, która zostanie samodzielnie wgrana przez Użytkownika do Aplikacji, bez możliwości udostępniania takiej dokumentacji Specjalistom;
 4. umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych dla Użytkowników w Serwisie lub Aplikacji;
 5. Newsletter.
Doctor One świadczy odpłatnie za pośrednictwem Aplikacji następujące usługi na rzecz Pacjentów:
 1. zakup usług wchodzących w zakres Planu Opieki w zamian za Subskrypcję;
 2. umożliwienie uzyskania e-konsultacji i zaleceń lekarskich w ramach świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres zakupionego przez Pacjenta Planu Opieki, w szczególności w ramach Teleporad;
 3. umożliwienie umawiania wizyt domowych i wizyt stacjonarnych realizowanych przez Specjalistów Doctor One;
 4. gromadzenie danych dot. stanu zdrowia Pacjentów i przechowywanie dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń zdrowotnych udzielanych Pacjentowi, a także udostępnianie takich informacji Specjalistom Doctor One.

 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa w § 2.1. jest dokonanie rejestracji w Aplikacji oraz założenie Konta.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane Pacjentom, o których mowa w § 2.2 powyżej obejmują swoim zakresem wyłącznie czynności wskazane w wybranym przez Pacjenta Planie Opieki. Warunkiem skorzystania przez Pacjenta ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Specjalistów Doctor One jest posiadanie aktywnego Planu Opieki.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są Pacjentom w godzinach wskazanych szczegółowo w grafikach pracy poszczególnych Specjalistów Doctor One i zgodnie z wybranym Planem Opieki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości Doctor One informuje, że nie udziela za pośrednictwem Aplikacji świadczeń zdrowotnych Użytkownikom, którzy nie są Pacjentami, tj. nie posiadają aktywnego Planu Opieki u Specjalisty Doctor One. Użytkownicy niebędący Pacjentami mogą przechowywać dokumentację związaną z ich stanem zdrowia oraz komunikować się ze Specjalistami wyłącznie w ramach nieodpłatnych funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w § 2.1 powyżej.

§ 3. Podstawowe zasady korzystania z serwisu i aplikacji Doctor.One Pacjent

 1. Użytkownikiem Aplikacji może być tylko osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptując Regulamin Użytkownik deklaruje, że spełnia wymogi określone w poprzednim zdaniu.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji i Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu i Aplikacji do dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie w ramach Serwisu i Aplikacji jakichkolwiek działań, które naruszają dobra osób trzecich.
 3. Korzystając z usług świadczonych przez Doctor One, Użytkownik zobowiązany jest do nieużywania słów uznawanych powszechnie za obelżywe lub wulgarne oraz do zachowywania się i komunikowania w sposób nienaruszający dóbr osobistych członków personelu Doctor One. Naruszenie tego zakazu:
  1. przez Użytkownika – uprawnia Doctor One do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym;
  2. przez Pacjenta – w szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnia Doctor One do odmowy udzielania świadczeń Pacjentowi i rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ile zwłoka w udzieleniu mu pomocy nie spowoduje niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia tego Pacjenta.
 1. Korzystając z Aplikacji i Serwisu każdy Użytkownik ma obowiązek podawać prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym informacje na swój temat. Bezpieczeństwo Użytkownika oraz skuteczność świadczeń udzielanych Użytkownikowi zależy od przestrzegania tego obowiązku przez Użytkownika.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5, Zabronione jest udostępnianie Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
 3. Hasło pozwalające Użytkownikowi logować się do Serwisu lub Aplikacji jest prywatne i poufne – Użytkownik ma obowiązek zachować je w tajemnicy przed osobami trzecimi.
 4. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami są zabronione.
 5. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania Serwisu lub Aplikacji szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki”, etc.).

§ 4. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i aplikacji

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne, z zainstalowanym systemem Android lub iOS i stabilnym dostępem do Internetu. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji (takich jak np. przechowywanie dokumentacji, przesyłanie wiadomości głosowych) może wymagać nadania Aplikacji szczególnych uprawnień dostępu do zasobów lub narzędzi urządzenia mobilnego Użytkownika (np. dostęp do galerii plików lub mikrofonu). W takim wypadku Użytkownik zostanie w Aplikacji poproszony o nadanie takiego dostępu w ustawieniach systemowych swojego urządzenia mobilnego.
 2. Do korzystania z Serwisu wystarczy dowolny komputer, smartfon lub tablet z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari w najnowszej wersji. Wyświetlanie Serwisu za pomocą innych przeglądarek internetowych jest możliwe, ale może powodować nieprawidłowości w jego działaniu.
 3. Koszty transmisji danych Użytkownik ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.
 4. Doctor One zaleca Użytkownikom korzystanie z wbudowanych zabezpieczeń urządzeń mobilnych takich jak biometria (np. odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy) lub gestów albo kodów PIN w celu zagwarantowania, że urządzenie jest zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. W celu zabezpieczenia danych Użytkownika dostępnych w Aplikacji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zalogowanie się w Aplikacji wymaga każdorazowo wpisania kodu PIN lub hasła.

§ 5. Pacjent główny i pacjenci powiązani

Z usług świadczonych Pacjentom w Aplikacji przez Doctor One mogą samodzielnie korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Doctor One za pośrednictwem Aplikacji wyłącznie jako Pacjenci Powiązani, za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem swoich opiekunów prawnych lub faktycznych, w szczególności:
 1. dla Pacjentów Powiązanych poniżej 16 roku życia, za uprzednią zgodą opiekunów prawnych lub faktycznych dla każdej usługi medycznej jaką świadczy Doctor One;
 2. dla Pacjentów Powiązanych w wieku pomiędzy 16 – 18 lat za wspólną zgodą Pacjenta Powiązanego i opiekuna prawnego lub faktycznego dla każdej usługi medycznej.
 1. Aby osoba niepełnoletnia mogła korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Doctor One za pośrednictwem Aplikacji, Pacjent Główny, który jest jej opiekunem prawnym lub faktycznym, musi utworzyć dla niej Konto Pacjenta Powiązanego. Pacjent Główny może utworzyć dowolną liczbę Kont dla Pacjentów Powiązanych, wobec których sprawuje opiekę prawną lub faktyczną.
 2. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, Pacjent Powiązany może mieć ograniczony dostęp do funkcjonalności Aplikacji lub świadczeń zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem Aplikacji przez Doctor One lub skorzystanie z tych usług może wymagać uprzedniej zgody Pacjenta Głównego.
 3. Jeżeli stan zdrowia Pacjenta Głównego nie pozwala na samodzielne korzystanie z Aplikacji, to może on korzystać z usług świadczonych przez Doctor One z pomocą osoby, która otrzymała od Pacjenta Głównego upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta Powiązanego. Pacjent Główny może udzielić takiego upoważnienia przesyłając wiadomość na adres pacjent@doctor.one lub korzystając z odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Do zawarcia Umowy pomiędzy Doctor One a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usług, o których mowa w § 2.1, dochodzi w momencie utworzenia Konta. Proces utworzenia Konta może zostać zainicjowany z własnej inicjatywy Użytkownika lub na zaproszenie Specjalisty lub Specjalisty Doctor One. Warunkiem utworzenia Konta Użytkownika jest:
 1. poprawne uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego widocznego dla Użytkownika przy 1. uruchomieniu Aplikacji;
 2. akceptacja postanowień Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.
Do zawarcia Umowy pomiędzy Doctor One a Pacjentem, której przedmiotem jest świadczenie usług, o których mowa w § 2.2, dochodzi w momencie, w którym Pacjent:
 1. dokona wyboru Planu Opieki;
 2. poda w Aplikacji dane niezbędne do poprawnej płatności Subskrypcji.
 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i Doctor One zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie przesłania Użytkownikowi potwierdzenia zawarcia Umowy i trwa do czasu usunięcia Aplikacji przez Użytkownika z jego urządzenia mobilnego.
 2. Doctor One potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przy rejestracji Konta.
 3. Świadczenie usług przez Doctor One na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 4. Jeżeli Użytkownik będący Pacjentem Głównym usunie Aplikację ze swojego urządzenia, to Pacjenci Powiązani, o których mowa w § 5 ust. 1 lit (a) Regulaminu, całkowicie utracą możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Doctor One.
 5. Użytkownik, który usunie Aplikację ze swojego urządzenia, traci dostęp do jej funkcjonalności i przypisanych do jego Konta danych aż do momentu ponownej instalacji Aplikacji na swoim urządzeniu oraz po prawidłowym zalogowaniu się ponownie.
 6. W okresie od usunięcia Aplikacji z urządzenia mobilnego przez Pacjenta Głównego do momentu upływu określonego w przepisach prawa polskiego okresu przechowywania dokumentacji medycznej, nie jest możliwe całkowite usunięcie Konta Pacjenta w Aplikacji. Konta Pacjenta są usuwane przez Doctor One automatycznie, po upływie tego okresu. Na wyraźną prośbę Pacjenta Głównego przesłaną na adres pacjent@doctor.one, Doctor One może dezaktywować Konto Pacjenta Głównego (tj. uniemożliwić zalogowanie się danymi Pacjenta Głównego w Aplikacji). Ponowna aktywacja Konta Pacjenta Głównego wymaga kontaktu z Doctor One pod ww. adresem e-mail.
 7. Użytkownik, który narusza postanowienia Regulaminu lub korzysta z Planu Opieki niezgodnie z jego warunkami może zostać wezwany przez Doctor One do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email i/lub numer telefonu Użytkownika podany podczas rejestracji w Aplikacji i/albo w ramach funkcjonalności czatu dostępnych w Aplikacji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia Regulaminu lub warunki Planu Opieki, Doctor One – pod warunkiem, że nie spowoduje to niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia Użytkownika – zastrzega sobie prawo do dezaktywowania Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Użytkownik będący Pacjentem nie jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych na opłacenie Subskrypcji. Postanowienia ust. 4 – 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
 8. Jeżeli Doctor One usunął lub dezaktywował Konto Użytkownika z przyczyn wskazanych w ust. 8 powyżej, to założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika lub jego ponowna aktywacja wymaga wysłania przez Użytkownika zgłoszenia na adres pacjent@doctor.one oraz zgody Doctor One.
 9. W zakresie w jakim Pacjent Główny zawiera z Doctor One odpłatną umowę o świadczenie usług za pomocą Aplikacji, w tym dokonuje zakupu Planu Opieki, może on odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 10. Pacjentowi Głównemu kupującemu Plan Opieki nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jeżeli usługa wchodząca w zakres Planu Opieki została wykonana przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na wyraźne żądanie Pacjenta Głównego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług, że po jego spełnieniu przez Doctor One Pacjent Główny utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz utraci możliwość uzyskania zwrotu za pierwszy okres rozliczeniowy.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, może być zrealizowane przez Pacjenta Głównego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail pacjent@doctor.one. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może, ale nie musi, być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 7. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Doctor One nie realizuje usług zgodnie z Regulaminem, może złożyć reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres do korespondencji: Doctor One Polska Sp. z o.o., CIC Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: pacjent@doctor.one.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Doctor One przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do tak złożonej reklamacji Doctor One ustosunkuje się w przeciągu 14dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Doctor One w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 8. Subskrypcja i plan opieki

 1. Doctor One świadczy usługi Pacjentom w ramach wybranego przez Pacjenta Głównego Planu Opieki w zamian za Subskrypcję. Wysokość i warunki Subskrypcji oraz zakres Planu Opieki są widoczne w ramach funkcjonalności Aplikacji przed zakupem Planu Opieki.
 2. O ile w opisie Planu Opieki nie wskazano inaczej, w ramach jednego Planu Opieki Pacjent Główny uzyskuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez jednego Specjalistę Doctor One.
 3. Pacjent Główny może posiadać więcej niż jeden aktywny Plan Opieki w tym samym czasie.
 4. Odnowienie Subskrypcji na kolejne okresy następuje automatycznie po upływie miesiąca, chyba że Pacjent Główny zrezygnuje z niej przed końcem bieżącego okresu Subskrypcji.
 5. Pacjent Główny może uiścić Subskrypcję wyłącznie za pośrednictwem karty bankowej lub kredytowej, korzystając w tym celu z funkcjonalności Aplikacji Obsługa płatności jest dokonywana przez platformę płatniczą Stripe (https://www.stripe.com).
 6. Doctor One dokumentuje otrzymane płatności Subskrypcji zgodnie z przepisami polskiego prawa. Pacjent Główny otrzyma potwierdzenie płatności wraz z wymaganymi dokumentami księgowymi na adres e-mail podany przy dokonywaniu płatności.
 7. Prawidłowe uiszczenie Subskrypcji jest warunkiem skorzystania z Planu Opieki. Subskrypcja musi zostać opłacona przed zrealizowaniem usługi przez Doctor One. Doctor One rozpoczyna świadczenie usług w ramach Planu Opieki od razu po zawarciu z Pacjentem Głównym umowy, jeżeli Pacjent Główny zażądał natychmiastowego dostępu do usług w ramach Planu Opieki.
 8. Pacjent Główny może za pośrednictwem Aplikacji zrezygnować z Subskrypcji w dowolnym momencie, jednak Plan Opieki będzie aktywny do końca bieżącego okresu Subskrypcji zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 powyżej.
część 2. zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 9. Ogólne zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Doctor One udziela Pacjentom świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem Aplikacji, a także stacjonarnie w trakcie wizyt domowych realizowanych przez Specjalistów Doctor One oraz wizyt stacjonarnych realizowanych w gabinetach Specjalistów Doctor One. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych dostępnych dla Pacjenta oraz ich koszt zależą od Planu Opieki zakupionego w ramach Subskrypcji.
 2. Doctor One zobowiązuje się zapewnić poufność informacji przekazywanych w trakcie udzielania świadczeń, w tym w szczególności Teleporady, przy wykorzystaniu odpowiednich środków techniczno – organizacyjnych, a także integralność, poufność oraz trwałość wszelkich danych dotyczących stanu zdrowia Pacjenta utrwalonych w związku z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych przez Pacjenta.
 3. Przed pierwszym skorzystaniem ze świadczeń udzielanych za pomocą Aplikacji, Pacjent zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem wideorozmowy zainicjowanej przez Specjalistę Doctor One, w sposób umożliwiający właściwą identyfikację Pacjenta.
 4. Podstawową formą udzielania świadczeń zdrowotnych przez Doctor One jest czat ze Specjalistą Doctor One wybranym przez Pacjenta przy zakupie Planu Opieki. W ramach czatu Pacjent ma możliwość nieograniczonych konsultacji z wybranym Specjalistą Doctor One. Konsultacje mają charakter bieżący i asynchroniczny. Oznacza to, że Specjalista Doctor One udziela odpowiedzi na pytania Pacjenta niezwłocznie, najpóźniej w godzinach tzw. najbliższego obchodu członka personelu, które wskazane są w opisie Planu Opieki. Specjalista Doctor One nie jest jednak dostępny na czacie w trybie ciągłym.
 5. Pacjent może przesyłać swoje zapytania na czacie o dowolnej porze, jednak odpowiedź na nie otrzyma na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej.
 6. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach czatu Specjalista Doctor One dokonuje wstępnej oceny stanu Pacjenta oraz ustala, czy zastosowana forma udzielania świadczeń jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego lub czy zachodzą okoliczności uzasadniające konsultację w formie Teleporady, wizytę osobistą, domową lub udzielenie innego świadczenia medycznego na rzecz Pacjenta, przy czym Specjalista Doctor One udziela wyłącznie świadczeń możliwych do realizacji w formie wchodzącej w zakres aktywnego Planu Opieki.
 7. Rozpoznanie stawiane przez Specjalistę Doctor One wynika z zebranego wywiadu oraz dostępnej dokumentacji medycznej Pacjenta.
 8. Udzielenie świadczeń zdrowotnych Pacjentowi odnotowywane jest w dokumentacji medycznej Pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Jeśli Pacjent ma wątpliwości co do swojego stanu zdrowia lub jego samopoczucie pogarsza się, Pacjent w każdym przypadku powinien niezwłocznie zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub skonsultować się z lekarzem, a nie czekać na uzyskanie odpowiedzi w Aplikacji.
 10. Świadczenia udzielane za pośrednictwem Aplikacji nie zastępują w żadnym wypadku badań wykonywanych bezpośrednio przez personel medyczny w placówkach służby zdrowia, w tym w szczególności:
  1. gdy stan zdrowia Pacjenta wskazuje na konieczność badań niemożliwych do zrealizowania w formach dostępnych w Aplikacji;
  2. gdy ustalenie postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas świadczeń udzielanych za pomocą Aplikacji;
  3. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju Pacjenta.
W przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego albo podmiotu udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w celu uzyskania pomocy. Informacje na temat podmiotów udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/ oraz na stronie pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna.

§ 10. Teleporady

 1. Doctor One udziela Teleporady przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji w terminie uzgodnionym z Pacjentem.
 2. Teleporada odbywa się w formie czatu tekstowego, rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji przy wykorzystaniu Aplikacji.
 3. O terminie udzielenia Teleporady Pacjent zostaje poinformowany w Aplikacji.
 4. Doctor One nawiązuje połączenie z Pacjentem w celu udzielenia Teleporady za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Zależnie od formy przeprowadzenia Teleporady, rozpoczyna się ona: (a) w chwili nawiązania połączenia telefonicznego lub połączenia wideo przez Specjalistę Doctor One z Pacjentem; (b) w chwili udzielenia Pacjentowi odpowiedzi na czacie przez Specjalistę Doctor One.
 6. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem w terminie Teleporady lub w przypadku przerwania połączenia w trakcie Teleporady, Specjalista Doctor One podejmuje trzykrotną próbę nawiązania lub przywrócenia połączenia w celu udzielenia Teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Jeżeli z wstępnego rozpoznania i zebranych w trakcie Teleporady informacji wynika, że Pacjent nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia lub jeżeli nieobecność Pacjenta lub brak możliwości nawiązania połączenia z przyczyn, za które Doctor One nie ponosi odpowiedzialności, wyłącza to odpowiedzialność Doctor One i zwalnia go z konieczności udzielenia Teleporady w ustalonym terminie i dalszych prób kontaktu. W przypadku przerwania Teleporady w jej trakcie, brak kontaktu ze strony Pacjenta w terminie wskazanym powyżej jest równoznaczny z zakończeniem Teleporady. W sytuacji, w której Doctor One na podstawie wywiadu lub okoliczności ma podstawy aby sądzić, że Pacjent może znajdować się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, Doctor One podejmie próbę nawiązania kontaktu z Użytkownikiem na zasadach opisanych powyżej, a w braku reakcji ze strony Pacjenta, podejmuje dalsze kroki niezbędne do ratowania życia lub zdrowia Pacjenta, włączając w to wezwanie pomocy medycznej bezpośrednio pod ostatni możliwy do ustalenia dla Doctor One adres przebywania Pacjenta.
 7. W przypadku potrzeby skorzystania z Teleporady przez Pacjenta Powiązanego, Pacjent Główny jest informowany o tym fakcie, a w przypadkach przewidzianych prawem również o konieczności wyrażenia zgody na realizację usługi medycznej świadczonej przez Doctor One.
 8. Jeżeli w trakcie udzielania Teleporady, ze względu na stan zdrowia lub problem zdrowotny Pacjenta ujawnią się okoliczności wymagające bezpośredniego kontaktu w celu skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, Pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany o takim fakcie.
 9. W celu zarządzania jakością udzielanych przez siebie świadczeń, Doctor One po zakończonej Teleporadzie może przeprowadzić za pośrednictwem Aplikacji lub wiadomości email badanie poziomu satysfakcji Pacjenta. Odpowiedzi Pacjenta w ankiecie mogą być również – za zgodą Pacjenta – publikowane w Aplikacji i Serwisie. Zarówno wyrażenie opinii o Specjalistach Doctor One lub przebiegu Teleporady, jak udzielenie Doctor One zgody na jej udostępnienie, są dobrowolne. W razie wyrażenia przez Pacjenta zgody na publikację treści opinii, będzie ona widoczna dla pozostałych Użytkowników Aplikacji i Serwisu.
część 3. pozostałe kwestie

§ 11. Własność intelektualna

 1. Doctor One udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji na czas trwania Umowy. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, a sama licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Doctor One.
 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie lub Aplikacji należą do Doctor One lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie lub Aplikacji, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Doctor One lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć, grafik, tekstów i innych materiałów z Serwisu lub Aplikacji oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Doctor One lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.
 6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek chronionych prawami własności intelektualnej jakie przysługują Doctor One treści udostępnionych w Serwisie lub w Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Zabronione są również wszelkie ingerencje czy wykorzystywanie kodu źródłowego Aplikacji.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym Pacjentów, określa Polityka Prywatności.

§ 13. Odpowiedzialność

 1. Doctor One nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymogów oraz naruszenia zasad, określonych w Regulaminie lub Umowie. W szczególności, Doctor One nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek przerwy lub trudności w udzielaniu świadczeń, w tym Teleporad, spowodowane niskiej jakości lub niestabilnym połączeniem internetowym po stronie Pacjenta.
 2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, które zostało spowodowane przez działanie siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu Umowy i Regulaminu uważa się zdarzenie niezależne od Doctor One lub Użytkownika, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza ich kontrolą, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy lub które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich.
 3. W zakresie, w jakim Użytkownicy korzystają z Aplikacji nie będąc Pacjentami, Doctor One pełni wyłącznie rolę dostawcy Aplikacji, umożliwiającej korzystanie z funkcjonalności opisanych w § 2.1, w tym przechowywanie dokumentacji dotyczącej zdrowia oraz usprawnianie komunikowania się Użytkowników ze Specjalistami. Doctor One nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki porad lub zaleceń udzielanych przez Specjalistów za pośrednictwem Aplikacji Użytkownikom niebędącym Pacjentami.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, łączna odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Doctor One wobec Użytkownika lub Pacjenta, związana z wykonywaniem Umowy oraz świadczenia usług, o których mowa w § 2.1 i 2.2, ograniczona jest do kwoty 1 000 (tysiąc) złotych.

§ 14. Postanowienia końcowe

Kontakt z Doctor One możliwy jest:
 1. za pośrednictwem Aplikacji – za pomocą dedykowanej funkcjonalności Aplikacji;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – pod adresem do korespondencji: Doctor One Polska Sp. z o.o., CIC Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: pacjent@doctor.one;
 4. za pośrednictwem telefonu – pod numerem +48 513 455 129.
 1. Doctor One zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu lub Aplikacji spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Doctor One zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. O wszystkich ograniczeniach Doctor One będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Doctor One może wprowadzać zmiany w Regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. w przypadku rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług oraz w związku ze: (1) zmianą przepisów prawa, którym podlega Doctor One, (2) zmianą technologii Serwisu lub Aplikacji, (3) zmianą organizacji wewnętrznej Doctor One, (4) innych obiektywnych przyczyn niezależnych od Doctor One, które wymuszają zmiany lub dostosowanie Regulaminu. O każdych zmianach Doctor One będzie informować poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach, chyba że Użytkownik zaakceptuje brzmienie zmienionego Regulaminu wcześniej za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wszelkie spory między Doctor One, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny w drodze negocjacji. Jeżeli rozwiązanie sporu w ten sposób nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.
 5. Doctor One może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu na rzecz swoich następców prawnych lub podmiotów powiązanych kapitałowo w dowolnym momencie jego obowiązywania, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8. Regulamin w tym brzmieniu obowiązuje od 16 sierpnia 2023 r. lub od daty zaakceptowania Regulaminu w tym brzmieniu przez Użytkownika – zależnie od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Możesz zmienić ustawienia dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w polityce prywatności.