Regulamin aplikacji i serwisu doctor.one

Regulamin aplikacji Doctor.One Lekarz

część 1. postanowienia ogólne

§ 1. Definicje i postanowienia wstępne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Doctor One usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji na rzecz Specjalistów oraz Specjalistów Doctor One.Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 1. Aplikacja Doctor.One Lekarz lub Aplikacja – aplikacja mobilna “Doctor.One Lekarz”, dostępna do pobrania w sklepie Google Play i Apple App Store, za pośrednictwem której Doctor One świadczy Specjalistom lub Specjalistom Doctor One usługi opisane w Regulaminie;
 2. Doctor One – Doctor One Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bieniewicach (05-870) przy ul. Poziomkowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000989484, posiadająca numer NIP: 1182246930 oraz kapitał zakładowy w kwocie 5 000 PLN. Doctor One jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – numer księgi rejestrowej: 000000254837;
 3. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (numerem telefonu lub mailem) oraz zabezpieczony hasłem podanym przez Specjalistę lub Specjalistę Doctor One zbiór zasobów w Aplikacji Doctor.One Lekarz, w którym gromadzone są dane Specjalisty lub Specjalisty Doctor One;
 4. Pacjent – Pacjent Główny oraz Pacjent Powiązany;
 5. Pacjent Główny – Użytkownik, który za pośrednictwem Aplikacji dokonał zakupu Planu Opieki; status Pacjenta Głównego obowiązuje przez cały okres posiadania aktywnego Planu Opieki;
 6. Pacjent Powiązany – osoba, dla której Pacjent Główny utworzył profil powiązany ze swoim Kontem, w szczególności niepełnoletnia osoba fizyczna lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Specjalistów oraz Specjalistów Doctor One przez Doctor One, który dostępny jest pod adresem: https://www.doctor.one/polityka-prywatnosci;
 8. Plan Opieki – pakiet usług medycznych świadczonych przez Doctor One na rzecz Pacjenta przy pomocy Specjalisty Doctor One wybranego przez Pacjenta Głównego; szczegółowy zakres usług objętych Planem Opieki jest każdorazowo określany przez Specjalistę Doctor One w Aplikacji. Plan Opieki może obejmować w szczególności usługi takie jak Teleporady, wizyty domowe, wizyty stacjonarne w gabinecie Specjalisty Doctor One;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji Doctor.One Lekarz; Specjalista lub Specjalista Doctor One może swobodnie zapoznać się z Regulaminem, po pobraniu Aplikacji za pośrednictwem sklepu internetowego Apple App Store lub Google Play oraz na stronie internetowej: https://www.doctor.one/regulamin-dla-lekarza;
 10. Specjalista – osoba wykonująca zawód medyczny, w tym w szczególności lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, dietetyk lub psycholog, który jest zarejestrowany w Aplikacji i przy jej pomocy komunikuje się z Użytkownikami, z wyłączeniem Specjalistów Doctor One;
 11. Specjalista Doctor One – osoba wykonująca zawód medyczny, w tym w szczególności lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, dietetyk lub psycholog, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) współpracuje z Doctor One na podstawie Warunków Współpracy z Doctor One, oraz (ii) przynajmniej jeden Pacjent posiada wykupiony u niego Plan Opieki, oraz (iii) udziela w imieniu podmiotu leczniczego Doctor One świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów, którzy posiadają wykupiony aktywny Plan Opieki u tego Specjalisty, na zasadach określonych w Warunkach Współpracy z Doctor One;
 12. Teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane przez Specjalistę Doctor One za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności przy użyciu Aplikacji Doctor.One Lekarz;
 13. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Doctor One a Specjalistą lub Specjalistą Doctor One o świadczenie przez Doctor One usług opisanych w tym Regulaminie;
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta;
 15. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Doctor One, polegających na udostępnianiu aplikacji Doctor.One Pacjent;
 16. Warunki Współpracy z Doctor One – Warunki Współpracy określające zasady, na jakich Specjalista Doctor One świadczy na rzecz Doctor One usługi medyczne, polegające na udzielaniu w imieniu Doctor One świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów w ramach swojej specjalizacji zawodowej.
Doctor One świadczy usługi za pośrednictwem Aplikacji Doctor.One Lekarz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Usługi świadczone przez Doctor One za pomocą aplikacji Doctor.One Lekarz

Doctor One świadczy za pośrednictwem Aplikacji następujące usługi na na rzecz Specjalistów:
 1. Założenie Konta;
 2. Umożliwienie i ułatwienie komunikowania się z Użytkownikami, w tym za pomocą wiadomości tekstowych, przesyłania plików, obrazów i filmów oraz wiadomości głosowych;
 3. Umożliwienie korzystania z innych funkcjonalności dostępnych dla Specjalistów w Aplikacji.
Doctor One świadczy za pośrednictwem Aplikacji następujące usługi na na rzecz Specjalistów Doctor One:
 1. Założenie Konta;
 2. Umożliwienie i określenie zakresu  Planów Opieki oferowanych Pacjentom;
 3. Umożliwienie i ułatwienie komunikacji pomiędzy Specjalistą Doctor One a Pacjentami, w tym za pomocą wiadomości tekstowych, przesyłania plików, obrazów i filmów oraz wiadomości głosowych;
 4. Umożliwienie i ułatwienie udzielania na rzecz Pacjentów świadczeń zdrowotnych w imieniu Doctor One, w tym poprzez umożliwienie prowadzenia Teleporad, umawiania oraz dokumentowania wizyt domowych i wizyt stacjonarnych realizowanych przez Specjalistów Doctor One;
 5. Umożliwienie prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjentów w związku ze świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi przez Specjalistów Doctor One w imieniu Doctor One na rzecz Użytkownika;
 6. Umożliwienie korzystania z innych funkcjonalności dostępnych dla Specjalistów w Aplikacji.
Doctor One zobowiązuje się do zapewnienia poufności informacji przekazywanych w ramach świadczenia usług z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz integralności, poufności i stabilności wszelkich danych utrwalonych w związku z korzystaniem z usług Doctor One przez Specjalistę lub Specjalistę Doctor One.

§ 3. Podstawowe zasady korzystania z aplikacji Doctor.One Lekarz

 1. Każdy Specjalista i Specjalista Doctor One zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Aplikacji do dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie w ramach Aplikacji jakichkolwiek działań, które naruszają dobra osób trzecich.
 2. Korzystając z Aplikacji każdy Specjalista i Specjalista Doctor One ma obowiązek podawać prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym informacje na swój temat.
 3. Zabronione jest udostępnianie Konta innym Specjalistom, Specjalistom Doctor One lub osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych osób.
 4. Hasło pozwalające Specjaliście lub Specjaliście Doctor One logować się do Aplikacji jest prywatne i poufne – Specjalista i Specjalista Doctor One ma obowiązek zachować takie informacje w tajemnicy przed osobami trzecimi. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy tymi osobami są zabronione. Wyłączną odpowiedzialność za skutki nieuprawnionego ujawnienia hasła dostępu do Konta ponosi odpowiednio Specjalista lub Specjalista Doctor One.
 5. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Aplikacji szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki”, etc.).
 6. Specjalista nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w celu tworzenia, przechowywania i zarządzania dokumentacją medyczną, wystawiania recept, zaświadczeń i zwolnień lekarskich lub udzielania świadczeń zdrowotnych. Wyłącznymi funkcjonalnościami oferowanymi Specjalistom przez Doctor One są te wskazane w § 2.1, w tym przede wszystkim umożliwienie kontaktowania się przez Specjalistę z Użytkownikami za pomocą istniejących funkcjonalności Aplikacji.

§ 4. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji Doctor.One Lekarz

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne, z zainstalowanym systemem Android lub iOS i stabilnym dostępem do Internetu. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji (takich jak np. przesyłanie plików lub wiadomości głosowych) może wymagać nadania Aplikacji szczególnych uprawnień dostępu do zasobów lub narzędzi urządzenia mobilnego Użytkownika (np. dostęp do galerii plików lub mikrofonu). W takim wypadku Specjalista lub Specjalista Doctor One zostanie w Aplikacji poproszony o nadanie takiego dostępu w ustawieniach systemowych swojego urządzenia mobilnego.
 2. Koszty transmisji danych Specjalista lub Specjalista Doctor One ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.
 3. Doctor One zaleca Specjalistom i Specjalistom Doctor One korzystanie z wbudowanych zabezpieczeń urządzeń mobilnych takich jak biometria (np. odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy) lub gestów albo kodów PIN w celu zagwarantowania, że urządzenie jest zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. W celu zabezpieczenia danych dostępnych w Aplikacji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zalogowanie się w Aplikacji wymaga każdorazowo wpisania kodu PIN lub hasła.

§ 5. Specjaliści i Specjaliści Doctor.One

Z usług świadczonych w Aplikacji przez Doctor One mogą korzystać wyłącznie Specjaliści oraz Specjaliści Doctor One.
Specjalista oświadcza, że:
 1. Jeżeli jest lekarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą, pielęgniarką lub położną – posiada aktualne prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Jeżeli jest dietetykiem – posiada ukończone studia na kierunku dietetyka;
 3. Jeżeli jest psychologiem – posiada ukończone studia na kierunku psychologia lub ukończoną szkołę psychoterapii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Jeżeli wykonuje inny niż wymienione powyżej zawód medyczny – posiada wszelkie uprawnienia wymagane do zgodnego z prawem wykonywania tego zawodu medycznego.
Specjalista przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w zakresie, w jakim korzysta z Aplikacji nie będąc Specjalistą Doctor One:
 1. Doctor One pełni wyłącznie rolę dostawcy Aplikacji, umożliwiającej korzystanie z funkcjonalności opisanych w § 2.1, w tym usprawnianie komunikowania się Specjalisty z Użytkownikami;
 2. Specjalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki porad lub zaleceń udzielanych przez siebie za pośrednictwem Aplikacji Użytkownikom niebędącym Pacjentami;
 3. Specjalista nie jest uprawniony do udzielania Użytkownikom, w tym Pacjentom, świadczeń zdrowotnych w imieniu Doctor One.
Zasady świadczenia przez Specjalistów Doctor One na rzecz Doctor One usług medycznych, polegających na udzielaniu w imieniu Doctor One świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów Doctor One w ramach swojej specjalizacji zawodowej, uregulowano w Warunkach Współpracy z Doctor One.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Do zawarcia Umowy pomiędzy Doctor One, a Specjalistą lub Specjalistą Doctor One dochodzi w momencie utworzenia Konta. Warunkiem utworzenia Konta jest:
 1. Poprawne uzupełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego widocznego dla Specjalisty lub Specjalisty Doctor One przy 1. uruchomieniu Aplikacji;
 2. Akceptacja postanowień Regulaminu i Warunków Współpracy z Doctor One oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.
 1. Umowa pomiędzy Doctor One i Specjalistą lub Specjalistą Doctor One zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie przesłania Specjaliście lub Specjaliście Doctor One potwierdzenia zawarcia Umowy i trwa do czasu usunięcia Aplikacji z jego urządzenia mobilnego.
 2. Doctor One potwierdza Specjaliście i Specjaliście Doctor One zawarcie Umowy przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przy rejestracji Konta.
 3. Świadczenie usług przez Doctor One na rzecz Specjalisty lub Specjalisty Doctor One odbywa się na podstawie Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 4. Specjalista lub Specjalista Doctor One, który usunie Aplikację ze swojego urządzenia, traci dostęp do jej funkcjonalności i przypisanych do jego Konta danych aż do momentu ponownej instalacji Aplikacji na swoim urządzeniu oraz po prawidłowym zalogowaniu się ponownie.
 5. W okresie od usunięcia Aplikacji z urządzenia mobilnego do momentu upływu określonego w przepisach prawa polskiego okresu przechowywania dokumentacji medycznej, nie jest możliwe całkowite usunięcie Konta Specjalisty Doctor One w Aplikacji. Konta są usuwane przez Doctor One automatycznie, po upływie tego okresu.
 6. Specjalista lub Specjalista Doctor One, który narusza postanowienia Regulaminu może zostać wezwany przez Doctor One do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email i/lub numer telefonu Specjalisty lub Specjalisty Doctor One podany podczas rejestracji w Aplikacji i/albo w ramach funkcjonalności czatu dostępnych w Aplikacji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Specjalista lub Specjalista Doctor One nadal będzie łamał postanowienia Regulaminu, Doctor One zastrzega sobie prawo do dezaktywowania Konta Specjalisty lub Specjalisty Doctor One, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Jeżeli Doctor One usunął lub dezaktywował Konto Specjalisty lub Specjalisty Doctor One z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej, to założenie nowego Konta przez tego samego Specjalistę lub Specjalistę Doctor One lub jego ponowna aktywacja wymaga wysłania przez Specjalistę lub Specjalistę Doctor One zgłoszenia na adres info@doctor.one oraz zgody Doctor One.
 8. Specjalista lub Specjalista Doctor One deklaruje, że korzysta z Aplikacji w bezpośrednim związku z wykonywaniem swojej działalności zawodowej i w związku z tym przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz że do Umowy nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

§ 7. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Specjalista lub Specjalista Doctor One uzna, że Doctor One nie realizuje usług zgodnie z Regulaminem, może złożyć reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres do korespondencji: Doctor One Polska Sp. z o.o., CIC Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: pacjent@doctor.one.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Doctor One przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Specjalisty lub Specjalisty Doctor One o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do tak złożonej reklamacji Doctor One ustosunkuje się w przeciągu 14dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Specjalista lub Specjalista Doctor One zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Doctor One w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 8. Własność intelektualna

 1. Doctor One udziela Specjaliście i Specjaliście Doctor One niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji na czas trwania Umowy. Specjalista lub Specjalista Doctor One nie może udzielać sublicencji, a sama licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Doctor One wyrażonej w formie pisemnej.
 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone lub Aplikacji należą do Doctor One lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Aplikacji, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Doctor One lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć, grafik, tekstów i innych materiałów Aplikacji oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Doctor One lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.
 6. Każdy Specjalista i Specjalista Doctor One jest zobowiązany powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek chronionych prawami własności intelektualnej jakie przysługują Doctor One treści udostępnionych w Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. Zabronione są również wszelkie ingerencje czy wykorzystywanie kodu źródłowego Aplikacji.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Specjalistów i Specjalistów Doctor One określa Polityka Prywatności.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Doctor One nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, wynikające z niespełnienia przez Specjalistę lub Specjalistę Doctor One wymogów oraz naruszenia zasad, określonych w Regulaminie lub Umowie.
 2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań, które zostało spowodowane przez działanie siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu Umowy i Regulaminu uważa się zdarzenie niezależne od Doctor One, Specjalisty lub Specjalisty Doctor One, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza ich kontrolą, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy lub które spełnia kryteria uznania za siłę wyższą ustalone przez orzecznictwo sądów polskich.
 3. Specjalista przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Doctor One pełni wobec niego wyłącznie rolę dostawcy Aplikacji, umożliwiającej korzystanie z funkcjonalności opisanych w § 2.1, w tym komunikowanie się Specjalistów z Użytkownikami. Doctor One nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za skutki porad lub zaleceń udzielanych przez Specjalistów za pośrednictwem Aplikacji Użytkownikom niebędącym Pacjentami.
 4. Specjalista naprawi wszelkie szkody wyrządzone Doctor One oraz zwolni Doctor One, w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego, od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu roszczeń kierowanych wobec Doctor One, a także bez zbędnej zwłoki pokryje bądź zrekompensuje Doctor One obciążające go kary administracyjne lub grzywny w przypadku, gdy osoby trzecie, w tym Użytkownicy, skierują wobec Doctor One roszczenia w związku z: (i) nieprawdziwością jakichkolwiek oświadczeń Specjalisty; (ii) naruszeniem przez Specjalistę jakichkolwiek zobowiązań zawartych w Regulaminie; (iii) naruszeniem przez Specjalistę przepisów obowiązującego prawa.

§ 11. Postanowienia końcowe

Kontakt z Doctor One możliwy jest:
 1. za pośrednictwem Aplikacji – za pomocą dedykowanej funkcjonalności Aplikacji;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – pod adresem do korespondencji: Doctor One Polska Sp. z o.o., CIC Warsaw, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@doctor.one;
 4. za pośrednictwem telefonu – pod numerem +48 513 455 129.
 1. Doctor One zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Doctor One zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. O wszystkich ograniczeniach Doctor One będzie informował Specjalistów i Specjalistów Doctor One z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Doctor One może wprowadzać zmiany w Regulaminie wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. w przypadku rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług oraz w związku ze: (1) zmianą przepisów prawa, którym podlega Doctor One, (2) zmianą technologii Aplikacji, (3) zmianą organizacji wewnętrznej Doctor One, (4) innych obiektywnych przyczyn niezależnych od Doctor One, które wymuszają zmiany lub dostosowanie Regulaminu. O zmianach Doctor One będzie informować poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Specjalisty lub Specjalisty Doctor One lub bezpośrednio za pośrednictwem Aplikacji. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Specjalisty lub Specjalisty Doctor One o tych zmianach, chyba że ten zaakceptuje brzmienie zmienionego Regulaminu wcześniej za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Specjalistów lub Specjalistów Doctor One przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wszelkie spory między Doctor One, a Specjalistą lub Specjalistą Doctor One będą rozstrzygane w sposób polubowny w drodze negocjacji. Jeżeli rozwiązanie sporu w ten sposób nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.
 5. Doctor One może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu na rzecz swoich następców prawnych lub podmiotów powiązanych kapitałowo w dowolnym momencie jego obowiązywania, bez konieczności uzyskania zgody Specjalisty lub Specjalisty Doctor One.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8. Regulamin w tym brzmieniu obowiązuje od 1 sierpnia 2023 r.
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Możesz zmienić ustawienia dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w polityce prywatności.